Добре дошли в сайта на Асоциация “Прозрачност без граници” - България

Актуално

За Асоциация “Прозрачност без граници“

Асоциацията е учредена през юни 1998 г. като българското национално представителство на Transparency International и изцяло съобразява дейността си с основните принципи на коалицията. Transparency International (TI) е политически безпристрастна коалиция с идеална цел. Целта на организацията е да мобилизира структурите на гражданското общество и бизнеса, както и представители на академичните и правителствените среди в опитите си да намали корупцията на национално, регионално и международно равнище.

На национално равнище Асоциация “Прозрачност без граници” се стреми да обедини усилията на държавните институции, местните власти, представителите на гражданското общество, частния сектор и медиите с цел провеждането на системни реформи и предприемането на конкретни действия срещу разпространението на корупцията в страната. 

 


Проекти | Всички

Екипът на Асоциация “Прозрачност без граници” реализира основните си цели и задачи посредством осъществяването на специфични проекти в две основни програмни направления: национална и регионална програма.

Националната програма e ориентирана главно към:

Aпробиране на ефективни модели за независим експертен мониторинг и граждански контрол върху законодателството и процесите на приватизация от гледна точка на принципите на отчетност и прозрачност;

Повишаване на обществената чувствителност към проблемите на почтеността, прозрачността и отчетността в работата на държавните институции;...

Виж всички проекти в Национална програма

Регионалната програма е насочена към:

Събиране и разпространение на специализирана информация за развитие на антикорупционни инициативи в региона;
Обмяната на опит и трансфер на know-how между сродни неправителствени организации в Югоизточна Европа;
Създаването на регионални мрежи при осъществяването на антикорупционни инициативи.
Виж всички проекти в Регионалната програма

Новини | всички

Изследвания | всички

Публикации | всички

Новини

Проекти

Изследвания

Публикации

Полезни Връзки

Институциите в България

Уебсайт на проект - Автомагистрала “ Тракия ” - Mониторинг на обществена поръчка по построяване на магистрала Тракия Уебсайт на проект - Повишаване на почтеността чрез прозрачност Сам избирам - Гражданска коалиция за свободен и демократичен избор ALAC - Център за правна консултация за пострадали от корупция ACRC - Антикорупционна платформа